• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat

Gerekçeli

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat

125,00 ₺ 107,00 ₺

1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren ve 8 yaşını tamamlamış olan genç usûl kanunumuz 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu; 4 Ekim 1927 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 7 Nisan 1925 tarihli İsviçre Neuchâtel Kantonu Medenî Usûl Kanunu’ndan tercüme edilmiş, bazı bölümlerinde de Alman ve Fransız Kanunlarından yararlanılmış ve takriben memleketimizde 84 yıl uygulanmış ve artık yaşlanmış olan 1086 sayılı Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu’muzun yerini almıştır. Böylece, tüm dâvaların yüzde 60’ını teşkil eden özel hukuk ihtilâflarından doğan dâvalarda izlenecek prosedürü düzenleyen 6100 sayılı Kanun, yargılama hukukunun artık temel normunu oluşturmuş bulunmaktadır.

Medenî usûl hukuku sahasının kaynağını teşkil eden 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu; 1086 sayılı Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu’nun büyük oranda omurgasını mahfûz tutmakla beraber, adaletin gerçekleşmesini temin edici, aksayan yönlerini giderici, usûl ekonomisine hizmet eden, Türk Hukukunda ilmî ve kazaî içtihatlarla yüzyıla yakın kabul gören hukuk hayatının tezahürü kimi kurumları kanunî olarak ihdâs eden kimisini de disipliner mahiyette terbiye eden bir içeriğe sahiptir. Eksiklikleri ve mühim çıkmazları da mevcut olan ve fakat 1086 sayılı eski Kanunu’muz gibi belki 36 kez tâdile uğrayarak olgunlaşacak ve belki de yerini sosyal bilimlerdeki baş döndürücü devinimle başka bir usûl kanununa bırakacak olan 6100 sayılı Kanun’un getirdikleri ve götürdükleri bir yana, hakikâtta bu Kanun şu an yürürlüktedir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, yürürlüğe girmesinden bu yana bazı değişikliklere uğramıştır. İlk olarak 2011 yılında 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişiklikler yapılmıştır (R.G. Tarih: 14/4/2011, Sayı: 27905). Bu Kanun ile, Kanunun temyiz incelemesi ve duruşmaya ilişkin 369. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “yirmibin” ibareleri “altmışbin” olarak değiştirilmiş, 370. maddenin düzelterek onamaya ilişkin ikinci fıkrası değiştirilmiştir. Ayrıca bölge adliye mahkemelerinin, göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağına ilişkin Geçici 3. madde eklenmiştir. 2012 yılında Kanunun ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan zararların tazmini davalarında göreve ilişkin 3. maddesi Anayasa Mahkemesi Kararıyla iptal edilmiş (R.G., Tarih: 19/5/2012, Sayı: 28297), benzer şekilde Kanunun adli tatil süresini düzenleyen 102. madde hükmünü değiştiren 8/8/2011 tarihli ve 650 sayılı KHK md. 33 hükmü de Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmiştir (R.G. Tarih: 1/1/2013, Sayı: 28515). Yine 2012 yılında 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile değişiklikler yapılmıştır (R.G. Tarih: 22/6/2012, Sayı: 28331). Bu kapsamda, ön incelemenin kapsamını düzenleyen 137. maddenin birinci fıkrasına, ön inceleme duruşmasına ilişkin 140. maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına ve basit yargılama usulünde ön inceleme ve tahkikatı düzenleyen 320. maddenin ikinci fıkrasına “veya arabuluculuğa” ibaresi eklenmiştir. 2013 yılında 6459 sayılı İnsan Hakları Ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G. Tarih: 30/4/2013, Sayı: 28633), 6460 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G. Tarih: 30/4/2013, Sayı: 28633), 6462 sayılı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G. Tarih: 3/5/2013, Sayı: 28636) ve 6494 sayılı Yargı Hizmetleri İle İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G. Tarih: 7/7/2013, Sayı: 28700) ile bazı değişiklikler yapılmıştır. Şöyle ki; Kanunun adli tatil süresini düzenleyen 102. maddesi yeniden düzenlenmiş, engelli bireylere yönelik ibarelerin değiştirilmesi amacıyla, bizzat isticvap olunmaya ilişkin 172. maddenin ikinci fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik”, hasta ve engellilerin yeminine ilişkin 235. maddenin başlığında yer alan “özürlülerin” ibaresi “engellilerin”, maddede yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” ve tanıkların mahkemede dinlenilmesine ilişkin 259. maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca Kanunun adli yardımdan yararlanacak kişileri düzenleyen 334. maddenin birinci fıkrasında yer alan yer alan “haklı oldukları yolunda kanaat uyandırmak” ibaresi “taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması” şeklinde değiştirilmiş, “Adli yardım talebinin incelenmesi” başlıklı 337. maddenin birinci fıkrasına iki cümle eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır. Son olarak, adli yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsilini düzenleyen 339. maddeye ve bozmaya uyma veya direnme kararına ilişkin 373. maddeye bir fıkra eklenmiştir. 2015 yılında 6644 sayılı Yargıtay Kanunu İle Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (R.G. Tarih: 11/4/2015, Sayı: 29323) değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda, devlet aleyhine tazminat davası açılacağı mahkemeye ilişkin düzenlemeler içeren 47. maddenin birinci fıkrası değiştirilmiş, son olarak “kısmi dava” başlıklı 109. maddenin talep konusunun miktarının, taraflar arasında tartışmasız VII veya açıkça belirli olduğu durumlarda kısmi dava açılamayacağına ilişkin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 2016 yılında, Anayasa Mahkemesi, görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemleri düzenleyen 20. maddede yer alan “bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten” ibaresini 10/2/2016 tarihli kararı ile iptal etmiştir (R.G. Tarih: 23/2/2016, Sayı: 29633). Yine 2016 yılında 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R. G. Tarih: 23/7/2016, Sayı: 29779), 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (R. G. Tarih: 1/9/2016, Sayı: 29818 - 2. Mükerrer), 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu (R. G. Tarih: 24/11/2016, Sayı: 29898), 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun (R. G. Tarih: 24/11/2016, Sayı: 29898) ve 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R. G. Tarih: 2/12/2016, Sayı: 29906) ile değişiklikler yapılmıştır. Şöyle ki; bilirkişiye başvurulan halleri düzenleyen 266. maddenin son cümlesi değiştirilerek ayrıca bir cümle eklenmiş; bilirkişilerin görevlendirilmesini düzenleyen 268. madde değiştirilmiş; bilirkişilik görevinin kapsamına ilişkin 269. maddenin ikinci fıkrasının sonuna “ve durum bilirkişilik bölge kuruluna bildirilir” ibaresi eklenmiş; bilirkişiye yemin verdirilmesi ile ilgili 271. maddenin birinci fıkrasına “bilirkişilik bölge kurulu veya bulunduğu yer” ibaresi eklenmiş; bilirkişinin görev süresini düzenleyen 274. maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi değiştirilmiş; bilirkişi açıklamalarının tespiti ve rapor başlıklı 279. maddenin dördüncü fıkrası değiştirilmiştir. Ayrıca istinaf yoluna başvurulabilen kararlar ile ilgili olan 341. maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “binbeşyüz” ibareleri “üç bin” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına bir cümle eklenmiş; harç ve giderlerin yatırılmasını düzenleyen 344. maddenin birinci fıkrasında yer alan “başvuru harcı” ibaresi “başvuru için gerekli harçlar” şeklinde değiştirilmiş; temyiz edilemeyen kararlara ilişkin 362. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrasında yer alan “yirmibeşbin” ibareleri “kırk bin” şeklinde değiştirilmiş; bozmaya uyma veya direnme hakkındaki 373. maddenin beşinci fıkrasında yer alan “Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca yapılır.” ifadesi yerine “kararına direnilen dairece yapılır. Direnme kararı öncelikle incelenir. Daire, direnme kararını yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gönderir.” ifadesi getirilmiştir. Son olarak, bir ek madde eklenmiş; Geçici 3. maddenin ikinci fıkrasında yer alan “aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan” ibaresi “verilen” şeklinde değiştirilerek aynı fıkraya bir cümle eklenmiş ve Geçici Madde 4 ilave edilmiştir. 2017 yılında 7035 sayılı Bölge Adliye Ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişin de Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R. G. Tarih: 5/8/2017, Sayı: 30145 - Mükerrer) ve 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (R. G. Tarih: 25/8/2017, Sayı: 30165) ile değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; bilirkişilerin görevlendirilmesini düzenleyen 268. maddenin ikinci fıkrasında yer alan “(ç), (d), (e)” ibaresi “(d), (e), (f)” şeklinde değiştirilmiş; “İlamın alınması, kesinleşme kaydı ve harçlar” başlıklı 302. maddeye beşinci fıkra eklenmiş; ön inceleme başlıklı 352. madde değiştirilmiş; duruşma yapılmadan verilecek kararlara ilişkin 353. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “veyahut mahkemenin bölge adliye mahkemesinin yargı çevresi dışında kalması” ibaresi ile bendin (5) numaralı alt bendinde yer alan “, merci tayinine” ibaresi madde metninden çıkarılmış; “Karar ve tebliği” başlıklı 359. maddesinin başlığına “ve tebliği” ibaresi ve maddeye bir fıkra eklenmiş; temyiz edilebilen kararlara ilişkin 361. maddenin birinci fıkrasında yer alan “bir ay” ibaresi “iki hafta” şeklinde değiştirilmiş; temyiz edilemeyen kararlara ilişkin 362. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin başına “Kira ilişkisinden doğan ve miktar veya değeri itibarıyla temyiz edilebilen alacak davaları hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiş ve son olarak kanun yararına temyizi düzenleyen 363. maddenin birinci fıkrası değiştirilmiştir. 2018 yılında 7078 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun (R. G. Tarih: 8/3/2018, Sayı: 30354 - Mükerrer), 7101 sayılı İcra Ve İflâs Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (R. G. Tarih: 15/3/2018, Sayı: 30361), 700 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (R. G. Tarih: 7/7/2018, Sayı: 30471 – 2. Mükerrer) ve 7145 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R. G. Tarih: 31/7/2018, Sayı: 30495) ile değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda, 242. maddede geçen “, Bakanlar Kurulu üyeleri” ibaresi “üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar” olarak değiştirilmiş; daha önce 2017 yılında 268. maddenin ikinci fıkrasındaki “(ç), (d) ve (e)” ibaresinde “(d), (e) ve (f)” şeklinde yapılan değişiklik aynen kabul edilmiş; bilirkişinin görev süresini düzenleyen 274. maddenin birinci fıkrasına “Ancak basit yargılama usulüne tabi dava ve işlerde bu süreler iki ay olarak uygulanır” cümlesi eklenmiş; 375. maddenin birinci fıkrasının (i) bendine “veya karar aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuru hakkında dostane çözüm ya da tek taraflı deklarasyon sonucunda düşme kararı verilmesi” ibaresi ilave edilmiş; 398. maddenin birinci IX fıkrasının ilk cümlesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, iptal kararının yayım tarihinden itibaren dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir (R.G., Tarih: 20/2/2019, Sayı: 30692). Ayrıca, tahkimde görevli ve yetkili mahkemeyi düzenleyen 410. madde değişikliğe uğramış; 416. maddenin ikinci fıkrasında ve 418. maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “temyiz yoluna” ibareleri “kanun yoluna” olarak değiştirilmiştir. Son olarak “İptal davası” başlığını taşıyan 439. maddenin birinci fıkrasındaki “tahkim yerindeki mahkemede” ibaresi “tahkim yeri bölge adliye mahkemesinde” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “mahkeme” ibaresi “bölge adliye mahkemesi” şeklinde değiştirilmiş ve yedinci fıkrasına “(c),” ibaresi eklenmiştir. 2020 yılında ise 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (R.G., Tarih: 28/7/2020, Sayı: 31199) ile 20. maddenin birinci fıkrasına “taraflardan birinin,” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu karar verildiği anda kesin ise tebliğ tarihinden,” ibaresi eklenmiş, fıkrada yer alan “, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına” ibaresi “dava açılmamış sayılır ve görevsizlik veya yetkisizlik kararı veren mahkemece bu konuda resen” şeklinde değiştirilmiş; 28. maddenin ikinci fıkrasında yer alan “kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde, taraflardan birinin talebi” ibaresi “yahut yargılama ile ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde, ilgilinin talebi” şeklinde değiştirilmiş; 36. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “etmiş olması.” ibaresi “etmiş olması; uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış bulunması.” şeklinde değiştirilmiş; 38. maddenin altıncı, yedinci ve dokuzuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca 42. maddeye 2 ve 3. fıkralar eklenmiş; 94. maddenin ikinci fıkrası değiştirilmiş; 107. maddenin başlığı “Belirsiz alacak davası” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında değişiklik yapılmış; 107. maddenin üçüncü fıkrası ile 116. maddenin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış; 120. maddesinin başlığı “Harç ve gider avansının ödenmesi” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye 3. bir fıkra eklenmiş; 123. maddenin birinci fıkrasına bir cümle eklenmiş; 125. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesinde yer alan “davacı davayı kazanırsa” ibaresi “dava davacı lehine sonuçlanırsa” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkraya bir cümle eklenmiştir. Yine 7251 sayılı Kanun ile, 127. maddenin birinci fıkrasına “başvuran davalıya,” ibaresinden sonra gelmek üzere “cevap süresinin bitiminden itibaren işlemeye başlamak,” ibaresi eklenmiş; 139. maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi değiştirilmiş; 140. maddenin ikinci fıkrasında yer alan “sulhe veya arabuluculuğa” ibaresi “sulh ve arabuluculuğun esasları, süreci ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatarak sulhe veya arabuluculuğa” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci X fıkrasında değişiklik yapılmış; 141. maddenin birinci fıkrası değiştirilmiş; 147. maddenin birinci fıkrasına “tahkikat” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sözlü yargılama” ibaresi ile ikinci fıkrasına “itiraz edemeyecekleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği” ibaresi eklenmiş; 149. madde başlığıyla birlikte değiştirilmiş; 177. maddeye bir 2. fıkra eklenmiş; Beşinci Bölümün, Altıncı Ayırımından sonra gelmek üzere “Toplu Mahkemelerde Tahkikat” başlıklı Yedinci Ayırım ile bu ayırıma bir madde eklenmiş; 186. maddenin birinci fıkrası değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına bir cümle eklenmiş; 206. maddenin birinci fıkrasında yer alan “İmza” ibaresi “Okuma ve yazma bilmediği için imza” şeklinde değiştirilmiş, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmiş, aynı maddenin mevcut üçüncü fıkrasına “noterlerce” ibaresinden sonra gelmek üzere “onaylanacak veya” ibaresi eklenmiştir. Bunlar dışında bahsi geçen Kanun ile, 215. maddenin başlığı “Belgelerin halefler aleyhine kullanılması ve adi senetlerin üçüncü kişiler için hüküm ifade etmesi” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye bir fıkra eklenmiş; 222. maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “ilgili hususta hiç bir kayıt içermemesi” ibaresi “diğer tarafın ticari defterlerini ibraz etmemesi” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya birinci cümleden sonra gelmek üzere bir cümle eklenmiş; 281. maddenin birinci fıkrasına bir cümle eklenmiş; 290. maddenin birinci fıkrasına “yeri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kapsamı” ibaresi ile ikinci fıkrasına ikinci cümleden sonra gelmek üzere bir cümle eklenmiş, Beşinci Kısmın İkinci Bölüm Başlığı “Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tamamlanması” şeklinde değiştirilmiş; 305. maddeden sonra gelmek üzere 305/A maddesi eklenmiş, 306. maddenin başlığı “Tavzih ve tamamlama talebi ile usulü” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasına “Tavzih” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya tamamlama” ibaresi ile birinci ve üçüncü fıkralarına “tavzih” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya tamamlama” ibareleri eklenmiş; 310. maddeye 2. ve 3. fıkralar eklenmiştir. Ayrıca aynı yıl 314. maddeye 2. ve 3. fıkralar eklenmiş; 317. maddenin ikinci fıkrasında yer alan “davalıya, bir defaya mahsus” ibaresi “davalıya, cevap süresinin bitiminden itibaren işlemeye başlamak, bir defaya mahsus olmak” şeklinde değiştirilmiş; 323. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Celse” ibaresi “Başvurma” şeklinde değiştirilmiş; 331. maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme” ibareleri “Görevsizlik veya yetkisizlik” şeklinde değiştirilmiş; 341. maddenin birinci fıkrası değiştirilmiş; 353. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) numaralı alt bendi değiştirilmiş ve (b) bendinin (3) numaralı alt bendine “tamamlanmaXI sından sonra” ibaresinden sonra gelmek üzere “başvurunun esastan reddine veya” ibaresi eklenmiş; 356. maddenin başlığında yer alan “yapılmasına” ibaresi “yapılması ve” şeklinde değiştirilmiş, maddeye bir fıkra eklenmiş; 358. maddenin birinci fıkrasında yer alan “gideri duruşma gününe kadar” ibaresi “gideri, iki haftadan az olmamak üzere verilecek kesin süre içinde” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin

üçüncü fıkrasında değişiklik yapılmıştır. Son olarak 359. maddenin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmiş, mevcut üçüncü fıkrasına “bölge adliye mahkemesi tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere “resen” ibaresi eklenmiş; 362. maddenin birinci fıkrasının (b) bendine “temyiz edilebilen alacak davaları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile kira ilişkisinden doğan diğer davalardan üç aylık kira tutarı temyiz sınırının üzerinde olanlar” ibaresi eklenmiş, (c) bendi değiştirilmiş ve aynı fıkraya bir bent eklenmiş; 391. maddenin üçüncü fıkrası değiştirilmiş; 393. maddenin birinci fıkrasında yer alan “verildiği tarihten” ibaresi “bu kararın, tedbir isteyen tarafa tefhim veya tebliğinden” şeklinde değiştirilmiş; 394. maddenin ikinci fıkrasına bir cümle eklenmiş, 398. madde değiştirilmiş; 402. maddeye bir fıkra eklenmiş; 436. maddenin üçüncü fıkrası değiştirilmiş; 440. maddenin beşinci fıkrasında yer alan “Hakem kararının” ibaresi “Aksi kararlaştırılmadıkça hakem kararının” şeklinde değiştirilmiş ve Geçici 3 Maddenin ikinci fıkrasında yer alan “454” ibaresi “444” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu Kanun’un; lafzıyla ve ruhuyla, metnini ve kanun koyucunun iradesini doğru şekilde okuyucuya iletmek maksadıyla, mevzuat kirliliği içinde hukukçuların istifadesine sunulmasında fayda görülmüş ve Kanun ile ilgili mevzuattan müteşekkil bu derlemenin dördüncü baskısı, Adalet Yayınevi tarafından neşredilmiştir.

Barkod : 9786258038194

Yayın Tarihi : 2021 Kasım

Kapak Türü : Karton Kapaklı

Kağıt Türü : II.Hamur

Baskı Sayısı : 5

Sayfa Sayısı : 783

Ebat : 13,5x19,5

Takım :

Dili : Türkçe

Ekler :

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
  • Kötü
  • İyi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?