• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Prof. Dr. Süha Tanrıver

Prof. Dr. Süha Tanrıver

Prof. Dr. Süha Tanrıver

Yazar Hakkında

19. 10. 1962 tarihinde Yozgat’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini, Yozgat’da tamamladı. 1981 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu ve bu Fakülte’den 1985 yılında mezun oldu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. 1987 yılının Kasım ayında, -İlâmlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi- konulu yüksek lisans tezini savunarak, yüksek lisans öğrenimini tamamladı.

Kasım 1988-Aralık 1988 tarihleri arasında, iki ay süreyle burslu olarak, Almanya’nın Schwäbisch-Hall şehrinde bulundu. 30 Aralık 1991 tarihinde -Konkordato Komiseri- konulu doktora tezini savunarak, oybirliği ve pekiyi derece ile hukuk doktoru unvanını kazandı.

Avusturya Hükümeti’nin açmış olduğu araştırma bursu sınavını kazanarak, 01 Ekim 1991- 30 Haziran 1992 tarihleri arasında, Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, dokuz ay süreyle, bilimsel araştırma ve incelemelerde bulundu.

14. 7. 1993-14. 9. 1993 tarihleri arasında, Burdur 58. Topçu Acemi Er-Eğitim Tugayı’nda askerlik görevini ifa etti.

14. 10. 1993 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı.

01 Temmuz 1995-31 Ağustos 1995 tarihleri arasında -Medenî Usul Hukukunda Derdestlik İtirazı- konulu doçentlik teziyle ilgili olarak incelemeler yapmak üzere, Almanya’nın Passau Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde bulundu.

25. 11. 1997 tarihinde, doçentlik sınavının bütün aşamalarını başarı ile tamamlayarak -doçent unvanı-nı aldı ve 09. 06. 1998 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı’na doçent olarak ataması yapıldı.

29 Mayıs 2003 tarihinde, -Bilirkişinin Hukukî Statüsü, Yükümlülükleri ile Yetkileri ve Sorumluluğu- konulu çalışması ile diğer eserleri gözetilerek, profesörlüğe yükseltildi ve bu unvanla, yukarıda sözü edilen Anabilim Dalı’na ait profesörlük kadrosuna atandı.

Uzun yıllar Türkiye Noterler Birliği Başkanlık danışmanlığı ile Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Vakfı Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Kendisine, noterlik hukukuna ve noterlik mesleğine sağlamış bulunduğu katkılardan ötürü -Fahri Noterlik- ber’atı verildi. İki yıl süreyle, Türkiye Cumhuriyeti Telekomünikasyon Kurumu’nda danışman olarak görev yaptı. 17. 11. 2003-17. 11. 2009 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği görevini sürdürdü. 22. 06. 2009 tarihinden itibaren Üniversitelerarası Kurul Mevzuat Komisyonu üyesidir. Ayrıca, Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Süha Tanrıver’in mensubu bulunduğu anabilim dalı ile onun uğraş alanına giren diğer alanlarda yayımlanmış çok sayıda monografik çalışması ve makalesi mevcuttur. Kendisi halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı’nda profesör kadrosunda, Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmakta ve Almanca bilmektedir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulu’nda lisans ve lisansüstü düzeyde Medenî Usul Hukuku, İcra ve İflâs Hukuku, Yargı Örgütü Hukuku, Konkordâto Hukuku, Avukatlık ve Noterlik Hukuku, Hukuk Dili ve Adlî Yazışma ile Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları derslerini vermiştir. Prof. Dr. Süha Tanrıver, Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Komisyonunda, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı Komisyonunda ve Noterlik Kanunu Komisyonunda uzun yıllar komisyon üyesi olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Süha Tanrıver, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsilen 04. 11. 2009 tarihinden itibaren altı yıl süreyle Daimi Hakimlik Mahkemesi (DHM) üyesi olarak görevlendirilmiştir.

YAYIN LİSTESİ

A- Kitaplar

1-Konkordato Komiseri, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A. Ş. , Ankara 1993, XXXIII+231 s.

2-İlâmlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A. Ş. , Ankara 1996, 191 s.

3-Konkordatonun Tasdiki, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A. Ş. , Ankara 1996, 165 s. (Adnan Deynekli ile birlikte).

4-Avukatlık Kanunu ve İlgili Mevzuat, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A. Ş. , Ankara 1986, 317 s. (Yrd. Doç. Dr. Erdal Tercan ve Adnan Deynekli ile birlikte).

5-Medenî Usûl Hukukunda Derdestlik İtirazı, Ankara 1998, XXI+127 s.

6-Türk Noterlik Hukuku Bibliyografyası, Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını No: 3, Ankara 1999, VII+77 s. (Ar. Gör. Cengiz Kulaksız ile birlikte).

7-Noterlik Açısından Vekâlet (Temsil), Adalet Yayınevi, Ankara 2001, Genişletilmiş, Tümüyle Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. B. , XXI+102 s. -Hukuk Yayınları Dizisi No: 53-.

8-Yargı Örgütü Hukuku, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A. Ş. , Ankara 2001, Genişletilmiş, tümüyle gözden geçirilmiş ve yenilenmiş, 2. B. , 229 s. (Prof. Dr. Ramazan Arslan ile birlikte).

9-Bilirkişinin Hukukî Statüsü, Yükümlülükleri, Yetkileri ve Sorumluluğu, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A. Ş. , Ankara 2002, 133 s.

10-Makalelerim I (1985-2005), Asil Yayın ve Dağıtım Ltd. Şti. , Ankara 2006, XXI+440 s.

11-Makalelerim (2006), Asil Yayın ve Dağıtım Ltd. Şti. , Ankara 2007, XI+98 s.

B- Makaleler

1-Yabancı Ülke Noteri Huzurunda Yapılan Noter Senetlerinin Türkiye’de İcrası (Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 1989, Sa. 64, s. 19-20).

2-İcra ve Temyiz Kefaletleri (Kefaletnameleri) (Ankara Barosu Dergisi, 1989, C. 46, Sa. 6, s. 972-979).

3-İcranın İadesi (Yargıtay Dergisi, 1990, C. 16, Sa. 4, s. 567-582).

4-Konkordato Komiserinin Sır Saklama Yükümlülüğü, (Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 1993, Sa. 77, s. 35-39).

5-Türk Medenî Yargılama Hukukunda İkranın Bölünüp Bölünemeyeceği Sorunu (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1993, Sa. 2, s. 212-243).

6-Gayrimenkul Satış Vaadinin Üçüncü Kişiler Açısından Hükümleri, (Adana Barosu Dergisi, 1993, Sa. 7, s. 32-36).

7-İlâmlı İcra Takibinin Dayanağı Olarak Re’sen Düzenleme Biçimindeki Noter Senetleri (Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 1994, Sa. 81, s. 3-8).

8-Mahkeme Huzurunda Yapılan Sulhler (Prof. Dr. İlhan Öztrak’a Armağan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1994, C. 46, Sa. 1-2, s. 333-348).

9-Konkordatonun Tasdiki Şartı Olarak Dürüstlük Koşulu (Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 1994, C. 17, Sa. 4, s. 65-73).

10-Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile İlgili Bazı Düşünceler (Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 1995, C. 18, Sa. 1-2, s. 151-156).

11-Konkordato Mühletinin Uzatılması (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1995, Sa. 3, s. 409-413).

12-Konkordato Mühletinin Kaldırılması (Yargıtay Dergisi, 1995, C. 21, Sa. 4, s. 491-499).

13-İflâs Dışı Konkordato Bakımından Tasdik Şartı Olarak Teminat (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1995 C. 44, Sa. 1-4, s. 209-220).

14-Mahkeme Huzurunda Yapılan Kabuller (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1995, C. 44, Sa. 1-4, s. 221-232).

15-Hukuk Yargılama Usulü Kanun Tasarısı Üzerine Bazı Düşünceler (Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 1996, Sa. 89, s. 21-24).

16-Kuruluş ve Görevleri İtibariyle Deniz Müsadere Mahkemeleri (Prof. Dr. Şakir Berki’ye Armağan, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1996, C. 5, Sa. 1-2, s. 131-135).

17-Şarta Bağlı Hüküm Kavramı ve Verilip Verilemeyeceği Sorunu (Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 1998, C. 21 Sa. 4, s. 43-50).

18-Aile Mahkemelerinin Oluşturulması Üzerine Bazı Düşünceler (Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 1998, Sa. 99, s. 12-15).

19-Genel Vekâlet (Temsil) Özel Vekâlet (Temsil) Ayrımı (Prof. Dr. İhsan Tarakçıoğlu’na Armağan, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1998, C. 2, Sa. 1-2, s. 45-50).

20-Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de Tenfizi Bağlamında Kamu Düzeninin Etkisi (Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara, 1998, s. 565-578).

21-Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri ve Tahkim (Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, İstanbul, 2000, s. 1061-1089).

22-Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de Tenfizinde Kamu Düzeninin Rolü (Prof. Dr. Yılmaz Altuğ’a Armağan, İstanbul, 2000, s. 467-491).

23-Hukuk Yargısında Etkinliğin Sağlanması İçin Alınması Gereken Önlemler Üzerine (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2000, C. 49, Sa. 1-4, s. 67-83).

24-Konkordato Prosedürünün Islahı ile İlgili Bazı Düşünceler (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001, C. 50, Sa. 3, s. 1-9).

25-Aile Mahkemeleri Üzerine Bazı Düşünceler (Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan, Ankara 2003, s. 947-953).

26-Yeni Medenî Kanun’un Mirasa İlişkin Hükümlerde Getirmiş Olduğu Değişikliklerin Medenî Usul ve İcra-İflas Hukuku Açısından Etkilerinin Tespiti ve Değerlendirilmesi (I. Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı, Eskişehir, 2003, s. 113-129).

27-Avukatlık Kanunu’nun 56. Maddesinin V. ve VI. Fıkralarında Sözü Edilen Yetki Belgeleri Üzerine Düşünceler (Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, İstanbul, 2003, s. 365-372).

28-Noterlerin Kendi Memurları Eliyle Tebligat Yapma Zorunlulukları Var mıdır (Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, İstanbul, 2003, s. 357-363).

29-4949 Sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nda Değişiklikle Yapılmasına Dair Kanun’un Adî Konkordato İle İlgili Hükümlerde Getirmiş Olduğu Değişikliklerin Tespiti ve Değerlendirilmesi (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2004, Sa. 51, s. 67-90; Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2005, C. 1, Sa. 2, s. 527-552).

30-Hukuk Yargısı (Medeni Yargı) Bağlamında Adil Yargılanma Hakkı (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2004, Sa. 53, s. 191-215).

31-Avrupa Birliği Ülkelerinde Noterlik ve Noterlik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı’nın Getirdikleri (Prof. Dr. Baki Kuru’ya Armağan, Ankara, 2004, s. 577-597).

32-Noterlerin İşlevleri Alanında Yeni Gelişmeler (Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 2004, Sa. 122, s. 15-23).

33-Noterlerin İşlevleri Alanında Yeni Açılımlar ve Bu Bağlamda Noterlik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı’nın İrdelenmesi (Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, Sa. 124, s. 56-68).

34-Bilirkişinin Sorumluluğu (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2005, Sa. 56, s. 133-166).

35-Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2006, Sa. 64, s. 151-177).

36-Türk Medenî Usûl Hukuku Bağlamında Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilen Delillerin Durumunun İrdelenmesi (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2006, Sa. 65, s. 119-128).

37-Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasarısı’nın Bilirkişi İncelemesi İle İlgili Hükümlerine Bir Bakış (Hukukî Perspektifler Dergisi, 2006, Sa. 8, s. 87-96).

38-Alternatif Uyuşmazlık Çözüm yolları: Arabuluculuk Kurumuna Hukukî ve Sosyolojik Bir Bakış (Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, s. 821-842).

39-Noterlerin Tespit İşleri (Legal Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukuku Dergisi, 2006, C. 2, Sa. 3, s. 593-605).

40-Kısmî Dava Kurumu Üzerine Bazı Düşünceler (Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara, 2008, s. 851-866).

41-Hukuk Yargısının Temel Sorunları ve Bu Bağlamda Alınması Gereken Temel Önlemler (Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Stratejisi Belgesi Gölgesinde Yargı Reformu Sempozyumu, Ankara, 18-20 Haziran 2008, Ankara 2008, s. 201-230).

42-Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın 1 ilâ 122. Maddelerinde Yeralan Temel Düzenlemeler ve Bunların Genel Çerçevede Değerlendirilmesi (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2008/3, s. 635-664).

43-Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı’nın Getirdikleri ve Değerlendirilmesi (Prof. Dr. Ali Naim İnan’a Armağan, Ankara 2009, s. 637-656).

44-Adalet Müfettişlerinin Hukuk Mahkemeleri Hâkimleri Üzerindeki Denetim Yetkisinin Kapsamı ve Sınırları (Haluk Konuralp Anısına Armağan, C. I, Ankara 2009, s. 1055-1078).

45-Yazılı Yargılama Usulünde Islah Yoluyla Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülüp Sürülemeyeceği (Haluk Konuralp Anısına Armağan, C. I, Ankara 2009, s. 1079-1084).

46-İflâs Dışı Adî Konkordatoya İlişkin Güncel Sorunlar ve Bazı Değerlendirmeler (Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukukçuları Toplantısı VIII, Türk-Alman ve İsviçre Hukukunda İflâs, Konkordato ve Noterlik Alanında Gelişmeler, Abant 09-10 Ekim 2009, Ankara 2010, s. 255-280).

47-İşlevsel Açıdan Noterlik Kurumuna Yeni Bir Vizyon Kazandırılmasına Yönelik Bazı Düşünceler (Medenî Usûl Ve İcra İflâs Hukukçuları Toplantısı VIII, Türk-Alman ve İsviçre Hukukunda İflâs, Konkordato ve Noterlik Alanında Gelişmeler, Abant 09-10 Ekim 2009, Ankara 2010, s. 495-521).

48-Türk Hukuku Bağlamında Çekişmesiz Yargı ve Noterlik (Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Ankara 2010, s. 2013-2036)

49-Arabuluculuk ve Uzlaştırma Kavramları, Aralarında Temel Farklılıklar ve Arabuluculuk Kurumuna Duyulan Tepkiler ya da Oluşturulan Dirençlerin Sosyolojik Açıdan İrdelenmesi ve Değerlendirilmesi (Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Ankara 2010, s. 2025-2036).

50-Hukuk Yargısı Bağlamında Bilirkişilikle İlgili Temel Problemler ve Çözüm Arayışları (Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, İzmir 2010, s. 575-594).

51-Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri (Elemanları) Mahkemelerce Bilirkişilik Görevini Kabule Zorlanabilir mi (TBBD. , 2011/92, s. 377-383).

  • Ürün Karşılaştır (0)
1 den 10 e 10 (1 sayfa) ürün gösteriliyor

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?