• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Medeni Hukukun Temel Sorunları

Medeni Hukukun Temel Sorunları

Medeni Hukukun Temel Sorunları

50,00 ₺ 20,00 ₺
Sunuş (I): Pakize Barışta - Bilim adamının bir hayvansever olarak portresi-V
Sunuş (II): Sümer Altay - Bilim adamının hoca, yazar ve insan olarak portresi-VII
Önsöz-XIII
Teşekkür-XVI
İçindekiler-XVII
Bir kısaltma-XXIX
Birinci Bölüm
HUKUK DİLİNİN TÜRKÇELEŞTİRİLMESİ VE YÜCE ATATÜRK'ÜN VASİYETİNİN ÇİĞNENMEMESİ UĞRUNDAKİ SAVAŞIMIZ
YÜCE ATATÜRK'E ARMAĞAN-1
Birinci Kesim
HUKUK DİLİNİN TÜRKÇELEŞTİRİLMESİ UĞRUNDAKİ SAVAŞIMIZ
1. Çağımızın en büyük ozanlarından, -Türkçem, ses bayrağım-, -Ben Türkçenin kendisiyim. - diyen Fazıl Hüsnü DAGLARCA'nın bizimle ilgili görüşleri - -Çocuklarda Dizisi-nin ilk kitabını şöyle imzalıyor: -Bu diziyi Mustafa Kemal'in tasarladığı -Türk genci-ne, İsmet Sungurbey'e sunarken mutluyum. - - Bir kız öğrencimizin ders yılı sonunda bizim için söylediği şiir: -Kürsüde bizim dilimizle salınan sen, baştan aşağı Anadolusun. --7
2. Töre (hukuk) dili de türkçeleştirilmelidir-15
3. Neden -hukuk- değil de -töre--17
4. Töre (hukuk) dilinin türkçeleştirilmesi üstüne iki yanıt-18
5. Türkçe karşılıklar bulalım-25
6. -Medenî Hukuk Terimleri Sözlüğü- adlı yapıtımızın -Önsöz-ü-30
7. -Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Hukuk Devrimi- Bandırma Konferansındaki konuşmamız-33
8. -Yüce Atatürk ve Türk Hukuk Devrimi- İzmir Konferansındaki konuşmamız-39
9. -Hukuk Dilinin Türkçeleştirilmesi Önlenemez. (Hükümde -beraat- yerine -aklanma- denmesinin yargılama hukuku kuralına aykırı sayılması yasaya aykırı olduğu gibi, üstelik bozma nedeni sayılması da yasaya aykırıdır. )
(-Cezasızlık kararı, mahkûmiyettir. - başlıklı bir notla birlikte. )-42

İkinci Kesim

YÜCE ATATÜRK'ÜN KUTSAL VASİYETİNİN ÇİĞNENMEMESİ UĞRUNDAKİ SAVAŞIMIZ
10. Atatürk'ün vasiyeti bozulamaz-69
Birinci Eleştiri
Derneklerle vakıflar arasındaki başlıca ayıraçlardan biri-69
İkinci Eleştiri
Gelir alt-vasiyeti. Gelir vasiyeti ile intifa vasiyetinin farkı. Ölüme bağlı harcama yararına yorum. Güvençli (inançlı) işlemlerde güvenilen kişinin tam hakkı kuramı. Vasiyeti tenfiz memuru tayin edilip edilmediği. Banka anonim ortaklığının, kendi hisse senedlerinin gelirlerini ödemesi için vasiyeti tenfiz memuru tayini. Vasiyeti tenfiz memurunun görev ve yetkilerinin birinci derecede mirasbırakanın isteğiyle belirtilmesi-71
Üçüncü Eleştiri
Anonim ortaklıkta hisse senedi sahibinin yanıltılmak yüzünden genel kurul toplantısından çekilmesinin Önemsizliği. Sözleşmelerin sözleşenlerin gerçek istek ve amacına göre yorumlanması. Ölüme bağlı harcama yararına yorum. Dernek üyelerinin genel kurul kararına karşı dâva hakkı. Gelir vasiyeti ile intifa vasiyetinin farkı. Hükmen teslimle zilyedliğin havalesinin farkı. İntifa hakkının kurulduğunu isbatın şartları. Vasiyeti yerine getirmekle yükümlü kimsenin vekilliksiz iş görme kurallarına göre sorumluluğu. Anonim ortaklık işlemlerinin ilgili bakanlıkça denetimi. Vasiyet ile mirasçı nasbinin farkı-77


Dördüncü Eleştiri
Anonim ortaklık hisse senedlerinde intifa ya da gelir alacağı hakkı sahihlerinin, ortaklık kazançlarının ya da bu kazançlardan meydana gelen yedeklerin kapitale çevrilerek kapital artırımı dolayısıyla çıkarılan bedava hisse senedlerinin gelirlerinden de yararlanacağı-83

11. Atatürk'ün vasiyeti bozulamaz.
Anonim ortaklık hisse senedlerinde intifa ya da gelir alacağı hakkı sahihlerinin, ortaklık kazançlarının ya da bu kazançlardan meydana gelen yedeklerin kapitale çevrilerek kapital artırımı dolayısıyla çıkarılan bedava hisse senedlerinin gelirlerinden de yararlanacağı. (Devam)-99
12. Atatürk'ün vasiyeti bozulamaz.
Vasiyetnamenin yorumlanması, tesbit dâvasına konu olamaz-135
-Atatürk'ün vasiyeti bozulamaz. - Vasiyetnamenin yorumlanması, tesbit davasına konu olamaz. - başlıklı 12'ye ekler: -154
13. Atatürk'ün vasiyeti bozulamaz.
Güvençli (inançlı) işlemlerde güvenilen kişinin hakkının niteliğini açıklayan -tam hak teorisi- nin anlamı-166
14. Atatürk'ün vasiyeti için son yazı. (Anonim ortaklığın dış kaynaklardan sermaye artırımına gitmesi durumunda intifa ya da gelir alacağı sahiplerinin haklarına zarar verilemez. )-169
15. Atasının kutsal vasiyetini çiğnenmekten kurtarmak, bu ulusun boynunun borcudur. Ne yapmalı?-174
İkinci Bölüm MEDENÎ HUKUK UĞRUNDAKİ SAVAŞIMIZ
16. 1984 tarihli Medenî Yasa Öntasarısında yöntem ve içerik bakımından temel yanılgılar.
(İsviçre-Türk Öğreti ve Uygulaması Işığında Uyarılar)-187
16'ya ek:
Yasalaşıp 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 1998 tarihli Türk Medenî Kanunu Tasarısının Eleştirisi. İsviçre-Türk Medenî Yasasının yaratıcısı Eugen Huber'le ve Sayın üstâd Ebül'ulâ Mardin'le bir görüşme. - özellikle kazanca (edinilmiş mallara) katılma rejiminin eleştirisi.

Sayın Dr. juris TURGUT AKPINAR'A ARMAĞAN-226
17. Hak nedir?
SAYIN SÜMER ALTAY'A ARMAĞAN-260
18. Cenînin ve hayvanların kişiliği sorunu.
SAYIN Prof. Dr. YILDIZ ECEVİT'E ARMAĞAN -291
19. Yeni Anayasanın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin ve 28 Eylül 2000 tarihli Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı Tasarısının sosyal devlet, insanlık onurunun dokunulmazlığı, insanın maddî ve manevî varlığını geliştirme hakkı, sakatların korunması ve malî güce göre vergi alınması ilkeleri karşısında Sakatlar vergisi trajedisi-304
20. Mirasbırakanın danışıklı işlemleri, dürüstlük kurallarının uygulama alanı, çifte satış sözleşmeleri.
HOCAM Ord. Prof. Dr. HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU'NA ARMAĞAN-309
Birinci İnceleme
Mirasbırakanın danışıklı işlemlerine ilişkin Yargıtayın 1. 4. 1974 gün, 1 / 2 sayılı doğru içtihadı birleştirme kararı değiştirilemez-312
İkinci İnceleme
Mirasbırakanın danışıklı işlemleri konusunda sayın Prof. Dr. Yaşar Karayalçın'a zorunlu bir yanıt-329
21. Temyiz kudreti olmayanların yaptığı işlemlerin geçersizliğinin ileri sürülmesinin Medenî Yasanın 2 nci maddesiyle sınırlandırılması-381
22. Derneklerde demokratik düzen-396
23. Dernek üyelerinin genel kurul kararlarına karşı dava hakkı-401
24. Dernek üyeliğine alınma davası-405
25. Sendika üyeliğinden istifanameleri değersiz kılan çeşitli nedenler-409
26. Evli kadının kocası yararına üçüncü kişilere karşı borçlandığı işlemler. -Senatus Consultum Vellaeanum Ord. Prof. Dr. ANDREAS B. SCHVVARZTN ANISINA ARMAĞAN-411
Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu - Kaybolan bir Türk dostu: Andreas Schvvarz-432

Dr. juris Turgut Akpınar - 50 Yıl önceki hocalarımız - IV, Andreas Bertalan Schwarz-437
Schvvarz'ın vefatından sonra -Rechtsgeschichte und Gegenvvart- adıyla yayınlanmış olup yazılarını derleyen kitaba sayın Prof. Dr. Franz Wieacker'in yazdığı önsöz (Çeviren: Prof. Dr. Necla Giritlioğlu)-450
A. B. Schvvarz - Andreas von Tuhr ve zamanının Medenî Hukuk ilmi (Çeviren: Dr. Bülent Davran)-462
27. Davacıların annesinin nüfus kütüğündeki evlâtlık kaydının hangi tarihte yapıldığı konusunda kütükte hiçbir bilgi bulunmadığına göre, MK. 29, 2 uyarınca davacılar annelerinin hangi tarihte evlâtlık alındığını tanıklarla ispatlayabilirler. - Biçim eksikliği yüzünden geçersizliğin türü - Davacıların annesinin Medenî Kanunun yürürlüğünden sonra evlâtlık alınması durumunda, taraflar sözleşmenin geçerli olduğunu düşünerek bunun gereklerini evlâd edinenin ölümüne kadar yerine getirdikten sonra, mirasçıların sözleşmenin geçersizliğini ileri sürmeleri hakkın kötüye kullanılması demek olur. - Evvelki hukuk döneminde evlâd-ı manevî olarak nü
fus kütüğüne kaydedilmiş olan bir ilişkiyi tarafların evlâd edinme kurumuna yer veren Medenî Kanunun yürürlüğünden sonra da uzun yıllar sürdürmüş, böylece nüfus kütüğündeki kayda uygun olarak Medenî Kanun hükümlerine göre aralarında bir evlâd edinme ilişkisi doğurmak yolunda irade etkinliğinde (faaliyetinde) bulunmuş olmaları durumunda da, zımnen, yani irade etkinliğiyle yeni bir sözleşme kurulduğu kabul edilmek, böyle bir olay ise -yeni bir olay- niteliğinde olduğundan yeni Me
denî Kanun hükümlerine bağlı tutulmak gerekir. MK. 2, H'ye göre ise, evlâd edinenin ölümü üzerine hısımlarının bu ilişkinin geçersizliğini ileri sürmeleri, hakkın kötüye kullanılması demek olduğundan, böyle bir savreddedilmek gerekir-517
28. Mirasbırakanın, çocuklarını mahfuz hisselerinden yoksun bırakarak yalnızca onların üvey analarını yararlandırmak amacıyla MK. 453'ü değiştiren 903 sayılı yasanın 2 nci maddesine göre yaptığı vakıf, yasaya karşıdolan (kanuna karşı hîle) niteliğinde olup geçersizdir-535
29. Elyazısı vasiyetnamede vasiyetçinin ikamet yerini yazması durumunda, bu yer aynı zamanda düzenleme yeri olarak da yorumlanmak gerekir
SAYIN Prof. Dr. HIFZI TİMUR'A ARMAĞAN -542
30. Bir eleştiriye yanıt.
BÜYÜK OZAN, DEĞERLİ ÜLKÜDEŞ FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA'YA -564
31. Başka bir konudaki ikinci vasiyetnamenin birinciye etkisine ilişkin 1971 Öntasarısı, md. 491. T deki kural da yersizdir-568

32. Mirasbırakanın bağışlamayı yaptığı andaki malvarlığı durumuna ve bağışlamanın değerine göre tasarruf nisabını aştığını bilmesi ya da bilebilecek durumda olması ve buna rağmen bağışlamayı yapması, MK. 507, bend 4'teki -mahfuz hisse kaidelerini bertaraf etmek kasdı-nın ispatı için yeterli delil sayılır-570
33. MK. 508'e göre mahfuz hisseli mirasçıların, mirasbırakanın sağlığında kazandırma yaptığı kimseye karşı açacağı davalar. (-Medenî yasa, değiştirilmiş md. 566 fıkra 1, cümle 2'deki condictio ile rei vindicatio'nun biribirine karıştırılması yolundaki bağışlanmaz yanılgı. - başlıklı bir notla)-579
34. Miras davası, gerek possessor pro herede'ye, gerekse possessor pro possessore'ye karşı açılabilir
BU VE BUNDAN SONRAKİ PARAGRAF, SAYIN Prof. Dr. KEMAL TAHİR GÜRSOY'UN ANISINA ARMAĞANDIR-599
35. Yeni İsviçre-Türk doktrini ve mahkeme içtihadları, miras sebebiyle istihkak davası kavramını son derece genişletmiş ve bu davaya büyük bir pratik önem ve uygulama alanı kazandırmıştır. - Enflasyon ya da devalüasyon sonucu olarak para değerindeki düşüşler yüzünden kanunî temerrüd faiziyle karşılanamayan zararın da tazmini istenebilir-602
36. Elbirliğiyle (iştirak halinde) mülkiyetin ne olduğu ve elbirliği ilkesinin yaşamsal gücü. (Terekede belirli bir taşınmazdaki miras payının mirasçılardan birine geçirilmesi sözleşmelerinin geçerli olup tapuda işlem yapılmasını sağlayacağı yolundaki Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 24. 5. 1985 gün, 2/5 sayılı kararına karşı yazılan karşı oy yazılarındaki görüşün eleştirisi)
YARGITAY BAŞKANI SAYIN AHMET COŞAR'A ARMAĞAN-609
37. Prof. Dr. Kemal OĞUZMAN'ın Komisyon Başkanlığını yaptığı 1984 tarihli Medenî Kanun Öntasarısından alınıp Medenî Yasaya eklenen -İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi- başlıklı 584a maddesinin eleştirisi.
SAYIN Prof. Dr. RONA SEROZAN'A ARMAĞAN -646
38. Miras payının ya da belirli konulardaki miras payının üçüncü bir kişiye geçirilmesi sözleşmelerine ve bu payların haczine ilişkin pratik sorunlar.
YARGITAY ONURSAL BAŞKANLARINDAN SAYIN ESAT ŞENER'İN ANISINA ARMAĞAN -651
39. Ortak mülkiyette ortaklardan birinin alacaklısına bölüm davası açma yetkisi tanınamaz-671

40. MK. 612, I'uyarınca miras payının mirasçılardan birine geçirilmesi, bu mirasçının miras payını doğrudan doğruya çoğaltan bir yolda, nesnel (aynî) sonuç doğurur; bundan dolayı, bu mirasçı, kendi payına kendisine geçirilen miras payı da eklenerek mirasçılık belgesi verilmesini isteyebileceği gibi, geçirim sözleşmesiyle kazandığı nesnel hak düşürücü (ıskatî) zamanaşımına da uğramaz. - BK. 13, 1 örneksenerek (kıyasen), miras payının geçirilmesi sözleşmesinde yalnızca geçirenin imzasının bulunması yetişir. - Hukukî işlemlerde söze değil, gerçek öze bakılır. Mirasçılık belgesiyle ilgili davalarda Yargıtay kararlarına karşı kararın düzeltilmesi istenebilir-673
41. Miras payının başkaca bütün mirasçılara devri vaadi sözleşmesiyle bu mirasçıların payı tapu kütüğü dışında çoğalmış olmadığından, bu mirasçılar doğrudan doğruya tapudan payın kendi adlarına tescilini isteyemezler-685
42. Miras paylarının tümünün bir mirasçı tarafından satın alınması sözleşmesi (Erbauskauf)-692
43. Tapulama sırasında ortak (iştirak halinde) mülkiyet olarak yapılan tescilekarşı, sonradan Asliye Hukuk Mahkemesinde Tapulama K. 34 ve 52 uyarınca haricen taksime dayanarak tapu iptali ve tescil davası açan elmen (zilyed) adına tescil kararı verilmek gerekir. -Temyiz yetkisi gibi Usûl Hukukuna ilişkin yetkiler de MK. 2 uyarınca hak düşümüne uğrayabilir-703
44. Kat mülkiyetinin temel sorunları-716
KAT MÜLKİYETİNİN TEMEL SORUNLARINA EK İKİ ELEŞTİRİ
Birinci Eleştiri
Kat Mülkiyetindeki Yanılgıların Nedenleri-730
İkinci Eleştiri
Kat Mülkiyeti Üstüne Son Cevap-734
45. Tapusuz taşınmazların geçirimi üstüne bir bildirinin (. . . ) eleştirisi-743
46. Yargıtayın tapusuz taşınmazların geçirimine ilişkin 9. 10. 1946 gün, 12 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının eleştirisi.
YARGITAY ONURSAL BAŞKANLARINDAN SAYIN MUSTAFA REŞİT KARAHASAN'A ARMAĞAN-753
46'ya ek:
MUSTAFA REŞİT KARAHASAN
-Türk Borçlar Hukuku- adlı 6 cild, 8575 sayfalık yapıtını (İstanbul, 1992) YÜCE ATATÜRK'ün anısına adayış yazısı-779

47. 766 Sayılı Tapulama Kanununun 31. maddesinin II. fıkrası ile 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 22. maddesinin H bendindeki arı
tım süreci yoluyla hak düşümünün sınırları-786 (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin -ATATÜRK'E ARMAĞAN- ında yayınlanmıştır. )
48. Yeni Kadastro Yasası, Halkın Güveni ve Kamu Malları Talanı.
SAYIN ÜSTÂD GALİP ESMER'E ARMAĞAN-838
49. Kamu Malları Talanı.
SAYIN AVUKAT MUSTAFA KÖSE'YE ARMAĞAN-844
50. Tapulama ve Kadastro Yasalarındaki hak düşürücü süreyi saklı tutan dava. - Dava, hak düşürücü süre içerisinde açılmış olmakla birlikte, davacının yargılama işlemlerine bu süre kadar bir süre boyunca ara vermesi durumunda, Borçlar Yasasındaki zamanaşımının kesilmesine ilişkin kurallar kıyas yoluyla uygulanarak hak düşürücü sürenin gerçekleşip hakkın düşeceği kabul edilir-862
51. Noterlerin senedleyebilecekleri taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, ön sözleşme değil, asıl satım sözleşmeleridir-874
52. TEKİNAY /AKMAN /BURCUOĞLU /ALTOP'un -Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler- adlı kitaplarındaki (7. baskı, İstanbul 1993, 16, s. 145 ve not 7) noterlerce düzenlenen taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin ön sözleşme olduğu yolundaki görüşlerinin eleştirisi. (-Üniversitelerimizde -Hocalık- sorunu- başlıklı bir notla. )-907
53. Noterlerce düzenlenen kat mülkiyeti kurulması ya da satışı sözleşmeleri de geçerlidir - Kendisine intifa hakkı vasiyet edilen kimse, cüz'î halef durumundadır - Yeni öğretiye (doktrine) göre biçim eksikliği yüzünden geçersizliği, ancak biçim eksikliğinden zarar gören taraf ileri sürebilir Modern hukukta sözleşme konusunun yalnızca belirtilebilir olması da yeterlidir - Noterler, sınırlı nesnel (mahdud aynî) hak kurma borcunu doğuran sözleşmeleri de senedleyebilirler - Naturalia negotii - Üçüncü kişi, sömürmeyi (gabni) ileri süremez - Sözleşmeye göre daha önce edimle yükümlü olan taraf, sözleşmenin ödenmediği defini ileri süremez - Ü-çüncü kişi durumunda bulunan cüz'î halef de sözleşmenin ödenmediği defini ileri süremez - Mirasbırakanın kendi sağlığında vasiyet konusunun mülkiyetini üçüncü kişiye geçirme borcuna girmiş olması durumunda da vasiyeti yerine getirme borcu ortadan kalkar - Vasiyet olunan intifa hakkı, ancak ölenin borçları ödendikten sonra kalan net malvarlığı için i-leri sürülebilir - Mirasbırakanın borçlarının ödenmesi davasında kanunî ve mansub mirasçıların küllî halef niteliğiyle pasif husumet yetkisi (davalı sıfatı) olup kendisine intifa hakkı vasiyet olunan kimse ise cüz'î halef durumunda bulunduğundan böyle bir yetkisi (sıfatı) yoktur Sıfat yokluğu mahkemece görevden ötürü gözönünde tutulur - Davaya asıl taraf olan kimse, üçüncü kişinin davaya fer'î müdahale edip kendisine katılmasından sonra da davayı kabul ederek davaya son verebilir Davayı kabulün hukukî niteliği ve sonucu; davayı kabul ve mahkeme önünde sulh, taşınmaz mülkiyetinin geçirilmesi davası niteliğindeki tescil davalarında
da, mülkiyetin geçirilmesi borcunu doğuran sözleşmenin biçim eksikliği yüzünden geçerli olup olmadığına bakılmaksızın, davacı lehine hüküm verilmesini gerektirir-911
54. Vekilin, vekillik veren için satın aldığı taşınmazı, vekillik verene geçirme borcu üstüne-945
55. Vekil, vekâlet akdi uyarınca kendi adına satın aldığı konuları, müvekkili hesabına iktisab etmekle yükümlü bulunduğundan, vekilin bu konuları müvekkili hesabına değil de, borca aykırı olarak kendi hesabına satın almış olduğu yolundaki iddiası dinlenmez-950
56. İğreti ad (nâm-ı müsteâr) sorunu.
SAYIN Ord. Prof. Dr. HALİL ARSLANLI'NIN ANISINA ARMAĞAN-954
57. Alıcı adına tescilden önce biçim (şekil) eksikliği yüzünden geçersizliğin ileri sürülmesinin, hakkın kötüye kullanılması yasağıyla sınırlandırılması
(I)-984
58-Alıcı adına tescilden önce biçim eksikliği yüzünden geçersizliğin ileri sürülmesinin, hakkın kötüye kullanılması yasağıyla sınırlandırılması (II)-995
59. 766 sayılı Tapulama Kanunu, md. 32, bend c'ye göre tapu dışı satış ya da bağışta sözleşmeyi bozmama (haklı bir güven uyandırma) ve on yıl elmenlik koşulu. Sözleşmenin yorumunda güven ilkesi-1009
60. Tapu kütüğüne yolsuz yazımlı kötü inançlı tutkanın (zilyedin), olağanüstü yıllanmayla (mürur-u zamanla) kazanabilmesi-1018
61. Kalıtçılar (mirasçılar) arasında kazandırıcı yıllanma (iktisabı mürur-u zaman)-1023
62. 766 sayılı Tapulama Kanunu, md. 33, son fıkrayla onun yerine geçen 3402 sayılı Kadastro Kanunu, md. 18, son fıkradaki -kanunlar uyarınca Devlete kalan taşınmaz malların zamanaşımıyla kazanılamayacağf kuralı, yalnızca 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, md. 10'a göre çiftçiyi topraklandırmak için Tarım Bakanlığı -emrine geçmiş-, böylece çiftçiyi topraklandırma kamu hizmeti mallarından olmuş taşınmazlara ilişkindir. Yoksa, kanunlar uyarınca Devlete kalan, böylece Devletin özel mülkiyetine giren taşınmazlardan bunların dışında kalan, yani 4753 sayılı kanun, md. 10 gereğince çiftçiyi topraklandırmak için Tarım Bakanlığı emrine geçmesi söz konusu olmayan taşınmazların, kısacası Çiftçiyi Topraklandırma Kanunuyla hiçbir ilgisi bulunmayan taşınmazların, örneğin
YARGITAY ONURSAL BAŞKANLARINDAN SAYIN SENÂÎ OLGAÇTN ANISINA ARMAĞAN-1178
70. Prof. Dr. Baki KURU'nun ve Yargıtayın nedeni gösterilmeyen borç tanımasının geçerli bir nedeninin bulunmadığı ya da nedeninin gerçekleşmediği (karşılıksız kaldığı) savunmasının tanıkla isbat edilemeyeceği yolundaki görüşlerinin eleştirisi - 1198
71. -Condictio indebiti- davacısının yanılarak ödediğini isbat yükü üstüne.
YARGITAY ONURSAL BAŞKANLARINDAN SAYIN MUSTAFA ÇENBERCİ'NİN ANISINA ARMAĞAN-1206
Üçüncü Bölüm
HUKUKSAL MİZAH VE HİCİV
72. Rudolf von Jhering, Hukuksal kavramlar cennetinde: Çeviren: Prof. Dr. Necla GİRİTLİOĞLU -1216
73. Karakuşî hükümler-1233
YAZARIN BUNDAN ÖNCEKİ KİTAPLARINA EKLER
Kültür Bakanlığınca -Türk Büyükleri- dizisinde 1988'de yayınlanmış olan -Ebül'ulâ Mardin- adlı kitabımıza ek: -1273
Dr. juris Turgut Akpınar - Yarım Yüzyıl Önceki Hocalarımız: Ebül'ulâ Mardin-1273
-Novella-, s. 1059'a ek: -1288
İBRAHİM YARIŞ, -Onlar açken ben uyuyamam--1288
-Novella-, s. 1195'e ek: -1291
Yeni Eflatunculuğun Edebiyatımıza etkileri konusunda iki değerli kaynak Bu görüşü dile getiren bir beyt-1291
-Novella-, s. 1026/1031'deki
-Ödüller-eek-1291-
-Novella-, s. 1211'e ek: YÜCE ATATÜRK ve İsmet İnönü dönemlerinde Maarif Vekîli ve Umûmî Müfettiş olarak görev yapmış olup babamızın dayısı olan Ağabeydin Özmenle ilgili bir anı: Hacı Angı - İbretlik Bir Anı -1292
-Novella-, s. 1212'de -Dr. Hikmet Kıvılcımlı- başlıklı bölümün başındaki cümle şöyle düzeltilmelidir-1294
-Hayvan Hakları - Bir insanlık kitabı- (1993), s. 755'e ek: Nâzım'ın köpeği-1295

-Novella-, s. 1229'a ek: Hayvanlar düşünüyor ve planlıyorlar-1297
-Eski Vakıfların Yeni Sorunları-, (2001), -8. 27 Şubat 1328 yürürlük tarihli -Emvâl-i Gayr-i Menkulenin İntikalâtı Hakkında Muvakkat Kanun-un 8 ve 9 uncu maddeleriyle intikal hakkı sahiplerinin çevresi doğrudan doğruya kanunla genişletilerek kardeşlere de intikal hakkı tanınmış olduğundan, bu tarihten sonra ölen icâreteyn mutasarrıfının tasarruf hakkı kardeşine geçmiştir. - başlıklı paragrafta, s. 68'de -Dava konusu olayda. . . - diye başlayan parçanın yerine şu metin konulacaktır: -1300
-Novella-, s. 1031/1032'deki değerli gazeteci yazar Sayın Leylâ TAVŞANOĞLU'nun bizimle yaptığı Hayvanlar cehennemi: -Türkiye- başlıklı röportaja ekler: -1306
İnsanlığın yüz karası utanç tabloları
1. Bu nasıl insanlık-1306
2 VAHŞET: kuyruğunu yakıp baltayla kestiler-1307
3. Bu nasıl insanlık-1309
4. Yol filmi için bir at nasıl katledildi-1310
5. Böyle canilik görülmedi, Yaşlı atı idam ettiler-1313
6. 40 eşeğin faili meçhul-1314
7. Açlıktan öldüler-1315
8. Kovanlara zarar veriyor diye ayıları öldürmek istiyorlar
Bu vahşeti durdurun-1318
Hayvanları koruma girişimleri
1. Köpekli, atlı toplantıyla doğa yürüyüşlerine çağrı-1319
2. İlk hayvan yürüyüşü-1320
3. Tek ihtiyaçları sevgi-1321
4. Sokak köpeğine Diyanet desteği-1323
5. Valilikten sokak hayvanlarına insancıl çözüm:
Kısırlaştırmak var, uyutmak yok-1324
6. İstanbul'a yeni hayvan merkezi-1325
7. Çevreci keçi, süt deposu-1326
-Novella-, s. 1388'deki YÜCE ATATÜRK'ün ağaç sevgisine ek: -1327

KİTABIMIZIN DİZGİSİ BİTTİKTEN SONRAKİ EKLER
S. 1202'deki notda Prof. Dr. Baki Kuru'nun süresinde mal beyanında bulunmayanlara verilecek hapis cezalarının paraya çevrilememesi ve ertelenememesi gerektiği yolundaki görüşünü eleştirimize ek-1330
S. 1313'teki -Böyle canilik görülmedi: Yaşlı atı idam ettiler- başlıklı habere ek-1331
Sayın Yıldız Dinç Hanımefendi'nin bize göndermek lütfûnda bulundukları mektuptur-1332
S. 1318'e ek-1334
S. 1327'nin sonuna ek-1341
-Eski Vakıfların Yeni Sorunları-, -Hukuk tarihimizde eşi görülmemiş bir yasama skandali. . . - başlıklı 19, s. 224'e ek-1342
-Eski Vakıfların Yeni Sorunları-, s. 347/360'taki -31. Cemaat vakıfları yasadan ötürü genel hak yeteneğine sahip olup taşınmaz mülkiyetine de yeteneklidir. - başlıklı paragrafa ek-1342
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Sayın Sema Öğünlü'nün yazarla hayvan hakları konusunda yaptığı son resimli röportaj -1347
Bir kısaltma
-Hayvan Hakları - Bir insanlık kitabı / Novella - Anılarla - (1999) adlı kitabımız, bu kitabın birçok yerinde -Novella- diye kısaltılmıştır.

Barkod : 9789757926922

Yayın Tarihi : 2003 Ocak

Kapak Türü : Ciltli

Kağıt Türü : I.Hamur

Baskı Sayısı : 1

Sayfa Sayısı : 1351

Ebat : 17x25

Takım :

Dili : Türkçe

Ekler :

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
  • Kötü
  • İyi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?