• SEPETİM :

    0 ürün - 0,00 ₺

Tebligat Kanunu Şerhi

Tebligat Kanunu Şerhi

Açıklamalı ve İçtihatlı

Tebligat Kanunu Şerhi

11.01.2011 Tarihli ve 6099 Sayılı Kanun Değişiklikleriyle

43,00 ₺ 36,00 ₺
Açıklamalar
İçtihatlar
23. 01. 2008 Tarihli ve 5728 Sayılı Kanun Değişiklikleri
11. 01. 2011 Tarihli ve 6099 Sayılı Kanun Değişiklikleri
Değişen Hükümlerin Karşılaştırılması
Gerekçeler
Süreler
Elektronik Yolla Tebliğ
Adres Kayıt Sistemi
Avukatlık ve Tebligat

19 0cak 2011 tarihli ve 27820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 11. 01. 2011 tarihli ve 6099 sayılı Tebligat Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile tebligatla ilgili çok önemli ve radikal denilecek değişikler yapılmıştır.
Bu Kanunla, Tebligat Kanununun 1, 10, 11, 21, 23, 25/a, 29, 35, 36, 49 ve 60. maddelerinde değişiklik yapılmış ve 7. maddesinden sonra gelmek üzere 7/a maddesi eklenmiş ve ayrıca bir geçici madde eklenmiştir.
Öetle, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanununda değişiklik yapılması öngörülmüştür. Kanun ile ile, Tebligat Kanunu ile ilgili olarak; 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda kabul edilen adres kayıt sisteminin Tebligat Kanununa intibakının sağlanması ve böylece zaman, emek ve para kaybının önüne geçilmesi; ihtiyari şekilde elektronik yolla tebligat imkanının getirilmesi, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatın büyükelçilik ve konsolosluklara yapılabilmesi ve uygulamada yerleşmiş olan mahkeme, savcılık veya icra kalemlerinde yapılan doğrudan tebligatla ilgili kanuni düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.
Değişikliklere tek tek bakacak olursak;
TEBLİGATA ELVERİŞLİ BİR ELEKTRONİK ADRES VEREREK BU ADRESE TEBLİGAT YAPILMASINI İSTEYEN KİŞİYE, Elektronik Yolla Tebligat Yapılabilir.
- Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. (6099 s. K. m. 2ile Teb. Kanununa eklenen 7/a maddesi)
- Yukarıdaki hükümlere göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde Tebligat Kanunu’nda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılacaktır.
- Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayıacaktlır. (6099 s. K. m. 1 ve 2)
Ancak, elektronik Tebligata ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenecektir. (6099 s. K. m. 2/son)
- Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilerek tebligat buraya yapılacaktır. . (6099 s. K. m. 3. maddesiyle Tebligat K. m. 10 a eklenen ikinci fıkrayla)
- Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim edecek ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştıracaktır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılacaktır.
- Yabancı ülkelerde bulunanlara yargı mercileri tarafından çıkarılacak tebligatta, tebliğ evrakı doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna gönderilebilecektir.
- İlanen Tebligat gazete ve ayrıca elektronik ortamda yapılabilecektir.
- Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılacaktır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılacaktır. Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmî kayıtlardaki adresleri esas alınarak, bilinen bu adresinde asılma suretiyle tebliğ yapılacaktır.
- Daha önce yurt dışındaki adresine tebligat yapılmış Türk vatandaşı, yurt dışı adresini değiştirir ve bunu tebliğ çıkaran mercie bildirmez, adres kayıt sisteminden de yerleşim yeri adresi tespit edilemezse, bu kişinin yurt dışında daha önce tebligat yapılan adresine Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğunca 25/a maddesine göre gönderilen bildirimin adrese ulaştığının belgelendiği tarihten itibaren otuz gün sonra tebligat yapılmış sayılacaktır.
- Tapuda kayıtlı taşınmazların veya miras, istimlak, cebrî icra veya mahkeme ilâmı ile iktisapta bulunan hak sahipleri, adreslerini ve değiştirdikleri takdirde yenisini, bulundukları yerin tapu idaresine bildirmeye mecburdur. Davetiye veya tebliğ evrakı, bu suretle bilinen son adrese gönderilecektir. Hak sahiplerinin adres bildirmemeleri hâlinde adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilecektir.
- Avukat tarafından takip edilen işlerde, avukatın bürosunda yapılacak tebligatlar, ancak resmî çalışma gün ve saatleri içinde yapılacaktır. (. (6099 s. K. m. 4. maddesiyle Teb. Kanunu m. 11 e eklenen son fıkra ile yapılan değişiklik ile)
- Uygulamada zaten yapılan kalemde tebligatta yasal düzenlemeye kavuşturulmuştur.
Bu değişiklikler değişik tarihlerde yürürlüğe girecektir. 6099 sayılı Kanuna göre;
a) 6009 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değiştirilen 7201 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan elektronik ortamda tebligata ilişkin hüküm yayımı tarihi olan 19 OCAK 2011 tarihinden bir yıl sonra,
b) 2 nci maddesiyle 7201 sayılı Kanuna eklenen 7/a maddesinin sermaye şirketlerine elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getiren ikinci fıkrası yayımı tarihi olan 19 OCAK 2011 tarihinden iki yıl sonra, maddenin diğer fıkraları yayımı tarihi olan 19 OCAK 2011 tarihinden bir yıl sonra,
c) 8 inci maddesi yayımı tarihi olan 19 OCAK 2011 tarihinden dokuz ay sonra,
ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
Yürürlüğe girecektir.
23. 01. 2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunla Türk Cea Kanununa uyum amacıyla Tebligat Kanununun ceza hükümlerini düzenleyen 52 ilâ 57. maddelerinde değişikler yapılmıştır. Bu değişiklikler de işlenmiştir.
Gerek 5728 sayılı ve gerekse 6099 sayılı Kanun işlenirken, deişikşikten önceki metinler verilmiştir. Gerekçeler de hemen maddenin altına konulmuştur.
Kitabı yayın hayatına kazandıran Adalet Yayınevi sahibi sayın Hakan Karaaslan, genel koordinatör Tevfik Sarısoy, dizgi ve düzenlemeyi gerçekleştiren Bilgin Teren’e teşekkür ederim.

Barkod : 9786055412258

Yayın Tarihi : 2011 Mayıs

Kapak Türü : Karton Kapaklı

Kağıt Türü : I.Hamur

Baskı Sayısı : 2

Sayfa Sayısı : 512

Ebat : 16x23,5

Takım :

Dili : Türkçe

Ekler :

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
  • Kötü
  • İyi

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz?